Algemene Voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN AGYCO BVBA

ALGEMEEN
Alle met deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, strijdige voorwaarden van de contracterende tegenpartij(en), worden als niet geschreven beschouwd en zijn bijgevolg niet tegenstelbaar aan Agyco bvba tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De verkoop- en leveringsvoorwaarden van Agyco bvba zijn tevens, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offerten, leveringen alsmede alle overeenkomsten met Agyco vba
Voor zover de factuur, een element van uitvoering betekent van een reeds bestaande overeenkomst tussen de betrokken partij(en), gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dezelfde verkoop- en leveringsvoorwaarden als in bedoelde overeenkomst beschreven.

PRIJZEN EN OFFERTEN
Alle prijsofferten zijn zonder enige verbintenis en zover onverkocht. De aanbiedingen of verkoopsbesluiten van de vertegenwoordigers van Agyco bvba zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Agyco bvba Prijsofferten zijn geldig gedurende één maand.

VERBREKING OVEREENKOMST
Indien de medecontractant gebruik maakt van zijn recht ex artikel 1794 B.W., zal deze aan Agyco bvba een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de waarde van de overeenkomst, ongeacht eventueel reeds uitgevoerde werken, onder het recht van Agyco bvba om de hogere, reële schade te vorderen.

LEVERING-RECLAMATIES-AANSPRAKELIJKHEID
De leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn wordt enkel ten titel van inlichting vermeld en verbindt Agyco bvba niet, behoudens andersluidende schriftelijk overeengekomen voorwaarden. Als Agyco bvba de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn overschrijdt kan dit nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling.
De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs indien ze franco verzonden worden.
Tenzij bijzondere hoedanigheden uitdrukkelijk door Agyco bvba vermeld worden, levert Agyco bvba goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, met de gebruikelijke toegelaten afwijkingen op maten, gewichten en samenstelling der goederen. Geen klacht van de klant omtrent kwaliteit of hoeveelheid zal in overweging genomen worden, indien zij niet schriftelijk gedaan wordt binnen de 5 werkdagen. De niet overeenstemming van het aantal stukken moet op het ogenblik van de levering gemeld worden. Na deze termijnen worden de verkochte goederen aanzien als definitief aanvaard door de klant.

BETWISTINGEN
Gebeurlijke betwistingen van de facturen dienen aangetekend binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum geschied te zijn, bij gebreke waaraan geen klachten meer in aanmerking worden genomen, en de facturen als ongeprotesteerd zijn aanvaard door de schuldenaar.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Indien tussen het afsluiten van de overeenkomst en de aanvang der uitvoering ervan, dan wel tijdens de uitvoering ervan, Agyco bvba over aanwijzingen beschikt dat de kredietwaardigheid van de medecontractant is aangetast, dan wel dreigt aangetast te worden, heeft Agyco bvba het recht de verdere uitvoering van zijn verbintenis op te schorten totdat door de medecontractant het bewijs is geleverd van een voldoende solvabiliteit, dan wel door de medecontractant (bijkomende) zekerheden zijn gesteld ter voldoening van diens financiële verplichtingen ten aanzien van Agyco bvba.

BETALING
De facturen van Agyco bvba zijn betaalbaar binnen de 14 dagen en kortingen voor contante betaling worden niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Agyco bvba behoudt dit recht, zelfs indien een wissel op de klant wordt getrokken. In geval van niet-betaling, dan wel laattijdige betaling brengen de facturen van Agyco bvba van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met 5%.
Tevens is de schuldenaar alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het bedrag der factuur, met een minimum van 65 Euro, onverminderd het recht een hogere, reële schade te verhalen op de schuldenaar.
Laattijdige betaling of het uitblijven ervan leidt ertoe dat Agyco bvba het recht heeft de uitvoering van zijn verbintenis op te schorten tot op het ogenblik van algehele betaling, inclusief intresten en schadevergoeding, en leidt ertoe dat eventuele uitvoeringstermijnen voor Agyco bvba zijn opgeschort. Tevens worden alle openstaande facturen van rechtswege opeisbaar.

EIGENDOM
De geleverde goederen blijven steeds eigendom van Agyco bvba tot volledige betaling der hoofdsom, intresten en andere kosten evenwel gaan de zogenaamde risico’s (zoals bv. brand, beschadiging, verlies, diefstal enz.) over op het ogenblik van de levering.

OVERMACHT
Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Agyco bvba of die Agyco bvba dwingt tijdelijk of definitief de werken stil te leggen, wordt beschouwd als overmacht. Overmacht schorst van rechtswege de uitvoeringstermijn, en verplicht Agyco bvba tot geen enkele schadevergoeding aan de medecontractant. Bedoelde omstandigheden zijn mobilisatie, oorlogshandelingen, wettelijke en overheidsmaatregelen die de uitvoering of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan energie, grondstoffen of arbeid, transportmoeilijkheden, slecht weer, vrieskoude dat de uitvoering onmogelijk maakt, vertraagde levering door toeleveranciers alsook elke andere omstandigheid die agyco bvba redelijkerwijze niet kon voorzien.

AUTEURSRECHTEN
Het is verboden door Agyco bvba verstrekte prijslijsten, brochures, folders, afbeeldingen, tabellen of technische gegevens, voor welk doel dan ook, geheel of gedeeltelijk over te nemen of te vermenigvuldigen zonder de uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Aan eventuele onjuiste gegevens, vergissingen of prijzen daarin, kunnen geen aanspraken worden verleend.

VERANTWOORDELIJKHEID
De medecontractant is ten aanzien van derden verantwoordelijk voor schade aangericht door Agyco bvba behoudens zware fout van Agyco bvba

OVERIGE BEPALINGEN
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft Agyco bvba te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Bovenvermelde voorwaarden blijven eveneens in zulks geval onverkort van toepassing. Agyco bvba is niet aansprakelijk voor beschadiging bij plaatsing aan toestellen of materialen, eigendom van of geleverd door de medecontractant.

TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden door het Belgisch recht beheerst.